assentor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assentor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assentor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assentor.

Từ điển Anh Việt

  • assentor

    xem assent