tầng trong Tiếng Anh là gì?

tầng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tầng

  storey; floor

  đi thang máy lên tầng 4 to take the lift to the fourth floor

  layer; stratum

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tầng

  * noun

  story, floor layer, stratum, seam altitude

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tầng

  story, floor layer, stratum, stage (of a rocket)