tầng sinh gỗ trong Tiếng Anh là gì?

tầng sinh gỗ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng sinh gỗ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng sinh gỗ

    cambium