tầng ngậm nước trong Tiếng Anh là gì?

tầng ngậm nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng ngậm nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng ngậm nước

    * dtừ

    aquifer