tầng đất bùn trong Tiếng Anh là gì?

tầng đất bùn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng đất bùn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng đất bùn

    alluvial layer