tầng cao tần trong Tiếng Anh là gì?

tầng cao tần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng cao tần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng cao tần

    radio frequency