tầng cảm quang trong Tiếng Anh là gì?

tầng cảm quang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng cảm quang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng cảm quang

    lightsensitive layer