tầng trên cùng trong Tiếng Anh là gì?

tầng trên cùng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng trên cùng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng trên cùng

    * dtừ

    paradise