tầng điện ly trong Tiếng Anh là gì?

tầng điện ly trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng điện ly sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng điện ly

    ionosphere