tầng chót trong Tiếng Anh là gì?

tầng chót trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng chót sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng chót

    out put stage