tầng khí quyển trong Tiếng Anh là gì?

tầng khí quyển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng khí quyển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng khí quyển

    atmosphere