tầng chuyển biến trong Tiếng Anh là gì?

tầng chuyển biến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng chuyển biến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng chuyển biến

    discriminator