tầng thứ nhất trong Tiếng Anh là gì?

tầng thứ nhất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng thứ nhất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tầng thứ nhất

    first stage (of a rocket)