tầng trên trong Tiếng Anh là gì?

tầng trên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng trên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng trên

    upstairs

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tầng trên

    upper level