tầng đất mặt trong Tiếng Anh là gì?

tầng đất mặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng đất mặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng đất mặt

    * đtừ

    top-soil