tầng một trong Tiếng Anh là gì?

tầng một trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng một sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng một

    * dtừ

    first floor