tầng lớp trên trong Tiếng Anh là gì?

tầng lớp trên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng lớp trên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng lớp trên

    upper classes