tầng khuếch âm trong Tiếng Anh là gì?

tầng khuếch âm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng khuếch âm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng khuếch âm

    speech amplifier