tầng đất cái trong Tiếng Anh là gì?

tầng đất cái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng đất cái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng đất cái

    * dtừ

    hard-pan, substratum, pan, subsoil