tầng ở trên trong Tiếng Anh là gì?

tầng ở trên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng ở trên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng ở trên

    * dtừ

    superstructure, superstruction

    * ttừ

    superstructural