tầng bình lưu trong Tiếng Anh là gì?

tầng bình lưu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng bình lưu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng bình lưu

    * dtừ

    stratosphere

    * ttừ

    stratospheric