tầng không khí trong Tiếng Anh là gì?

tầng không khí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng không khí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng không khí

    troposphere, altitude zone