tầng trệt trong Tiếng Anh là gì?

tầng trệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng trệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng trệt

    ground-floor; downstairs