tầng khuếch tán trong Tiếng Anh là gì?

tầng khuếch tán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng khuếch tán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng khuếch tán

    exosphere (meteor)