tầng lớp xã hội trong Tiếng Anh là gì?

tầng lớp xã hội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng lớp xã hội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng lớp xã hội

    * dtừ

    walk, stratum