tầng đối lưu trong Tiếng Anh là gì?

tầng đối lưu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng đối lưu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng đối lưu

    troposphere (meteor)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tầng đối lưu

    troposphere (meteor)