tầng phía dưới trong Tiếng Anh là gì?

tầng phía dưới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng phía dưới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tầng phía dưới

    lower level