tầng cây thấp trong Tiếng Anh là gì?

tầng cây thấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng cây thấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng cây thấp

    * dtừ

    underbrush