tầng đất trong Tiếng Anh là gì?

tầng đất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng đất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng đất

    * dtừ

    layer