tầng dưới trong Tiếng Anh là gì?

tầng dưới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng dưới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng dưới

    the floor below; downstairs

    tôi không thích những người/căn hộ ở tầng dưới i don't like the downstairs neighbours/flats