tầng dao động trong Tiếng Anh là gì?

tầng dao động trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng dao động sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng dao động

    oscillator