tầng khuếch thế trong Tiếng Anh là gì?

tầng khuếch thế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng khuếch thế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng khuếch thế

    voltage amplifier