tầng lớp hạ lưu trong Tiếng Anh là gì?

tầng lớp hạ lưu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng lớp hạ lưu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng lớp hạ lưu

    * dtừ

    riff-raff

    * ttừ

    ignoble