tóc xù trong Tiếng Anh là gì?

tóc xù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc xù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc xù

    * dtừ

    fuzz