tóc bờm trong Tiếng Anh là gì?

tóc bờm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc bờm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc bờm

    * dtừ

    mane