tóc gáy trong Tiếng Anh là gì?

tóc gáy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc gáy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tóc gáy

    the hair on the back of one’s neck