tóc sương trong Tiếng Anh là gì?

tóc sương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc sương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc sương

    * dtừ

    white hair, grey hair

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tóc sương

    white hair, grey hair