tóc chấm vai trong Tiếng Anh là gì?

tóc chấm vai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc chấm vai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc chấm vai

    shoulder-length hair