tóc bện đuôi sam trong Tiếng Anh là gì?

tóc bện đuôi sam trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc bện đuôi sam sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tóc bện đuôi sam

    hair plaited into a pigtail