tóc bạc phư trong Tiếng Anh là gì?

tóc bạc phư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc bạc phư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tóc bạc phư

    white-haired