tóc hạc trong Tiếng Anh là gì?

tóc hạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc hạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc hạc

    * dtừ

    grey hair, old age