tóc hoa râm trong Tiếng Anh là gì?

tóc hoa râm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc hoa râm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc hoa râm

    grey hair; pepper-and-salt hair; (có tóc hoa râm) hoary; grey-haired