tóc dựng ngược lên trong Tiếng Anh là gì?

tóc dựng ngược lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc dựng ngược lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc dựng ngược lên

    * thngữ

    one's hair stands on end