tóc mai dài trong Tiếng Anh là gì?

tóc mai dài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc mai dài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc mai dài

    * dtừ

    sideboard, side-whiskers, sideburns, whiskers