tóc cắt ngang trán trong Tiếng Anh là gì?

tóc cắt ngang trán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc cắt ngang trán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc cắt ngang trán

    * dtừ

    bang, fringe