tóc bị xõa ra trong Tiếng Anh là gì?

tóc bị xõa ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc bị xõa ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc bị xõa ra

    * dtừ

    dishevelment