tóc bạc da mồi trong Tiếng Anh là gì?

tóc bạc da mồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc bạc da mồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tóc bạc da mồi

    having white hair and wrinkled skin