tóc uốn quăn trong Tiếng Anh là gì?

tóc uốn quăn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc uốn quăn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc uốn quăn

    * dtừ

    frizz