tóc tai rũ rượi trong Tiếng Anh là gì?

tóc tai rũ rượi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc tai rũ rượi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc tai rũ rượi

    * ttừ

    blowzy