tóc đuôi gà trong Tiếng Anh là gì?

tóc đuôi gà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc đuôi gà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc đuôi gà

    * thngữ

    'let a tuft of hair hang at the end of the turban'

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tóc đuôi gà

    ponytail